Random header banner 1

Welkom op de website van Retze van der Honing, Statenlid voor GrienLinks in de Provinciale Staten van Fryslân. In deze weblog schrijf ik op persoonlijke titel over politieke en Friese onderwerpen. Prikkelend, serieus maar als het kan ook met humor. Lees hieronder de meest recente artikelen.

giro 555

>>>

Ik heb Liesbeth hoog zitten!

Actie voor Van Tongeren hoog op de lijst

Liesbeth van Tongeren moet een hogere, direct verkiesbare plaats op de lijst krijgen voor de Tweede Kamer verkiezingen. Daarom heb ik haar via het ledenreferendum op plaats drie gezet. Liesbeth heeft zich in de afgelopen jaren een goed woordvoerder getoond op het gebied van gaswinning, zoutwinning, de afvalverbrander, duurzame energie en milieu. Zowel de eilanden (Terschelling en Schiermonnikoog) als het Friese vasteland (Oppenhuizen, Harlingen, Moddergat) konden op haar steun rekenen. Ik spreek mij uit voor een plek hoog op de lijst voor Liesbeth van Tongeren: Ze heeft een enorm netwerk, is goed zichtbaar en bereikbaar voor iedereen en heeft een grote inhoudelijke kennis op haar terrein. Zo iemand kun je goed gebruiken, lijkt me, in deze tijd. Omdat de leden digitaal kunnen stemmen voor de kieslijst van GroenLinks, hoop ik dat er meer mensen op Liesbeth stemmen.

>>>

It’s the intensivering, stupid!

Woensdag 20 april 2016 werd in de Friese Staten het Vierde Waterhuishoudingsplan besproken. In de kern gaat dat over schoon en genoeg drinkwater, schoon slootwater en droge voeten.

Als we niets doen zal de vraag naar drinkwater in de toekomst groter zijn dan het aanbod. Daar komt bij dat ons drinkwater vervuild raakt door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, nitraat en door geneesmiddelen en cosmetica. Grondwaterverontreiniging is ook het gevolg van chloride (verzilting) en door graaf– en boorwerkzaamheden in de ondergrond.

Lees verder >>>

Het ei van Johannes

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten geen ontheffing te verlenen op het verbod om kievitseieren te rapen. Een opvallend besluit. De eerst verantwoordelijke binnen het college, Johannes Kramer (FNP), is immers een vervent voorstander van het eierenrapen. Door BFVW-voorzitter Rendert Algra is met verontwaardiging gereageerd. Hij voelt zich door de gedeputeerde in de steek gelaten. Volgens de BFVW waren er andere oplossingen mogelijk geweest.

Hoe vervelend voor de BFWV ook, de feiten wijzen uit dat er geen andere mogelijkheid was om de gevraagde ontheffing niet te verlenen. De uitspraak van de rechter in 2015 (die het eierenrapen verbood), het rapport van de SOVON (waar overduidelijk uit blijkt dat de instandhouding van de kievit ernstig wordt bedreigd) en de brief van de landsadvocaat, wijzen allemaal in dezelfde richting: het verlenen van een ontheffing maakt juridisch geen enkele kans. Om schone handen te houden had Kramer de ontheffing natuurlijk wel kunnen verlenen, om deze vervolgens te zien sneuvelen in de rechtszaal. Hij had daarmee kunnen winnen dat hij zich niet het ongenoegen van een deel van de achterban van de BFVW op de hals had gehaald. In plaats daarvan had hij samen met Algra kunnen mopperen over die vervelende Hollanders die niets begrijpen van het Ljipaaisykjen. Maar daarmee zou hij willens en wetens een onhaalbaar besluit hebben genomen. Het niet verlenen van de ontheffing getuigt dus niet alleen van realiteitszin maar ook van bestuurlijke integriteit.

De BFVW zou er wellicht goed aan doen Kramer niet al te hard af te vallen. Kramer zou weleens de brug kunnen vormen tussen het in standhouden van zowel de vernieuwde Friese traditie als de kievit zelf. Om dat te bereiken is politiek en maatschappelijk draagvlak nodig. Het zou mooi zijn als de (top van de) BFVW zich dat gaat beseffen.

>>>

Openbaarheid over REC noodzakelijk

De rookwolken komen niet alleen uit de pijp van de REC, maar omringen ons zo langzamerhand ook in de cijfers. Wat wel onomstotelijk vast staat, is, dat er in oktober 2015 in een maand meer dan de toegestane jaaruitstoot aan dioxine uit die pijp is gekomen. Daar maken we ons grote zorgen over. Dioxine ontstaat door onvolledige verbranding. Daarom willen wij graag openbaarheid over alle gegevens op grond waarvan de verbrandingstemperatuur wordt berekend. Ook willen we weten of de overheid nog kan garanderen dat de REC schoon werkt en de bijbehorende milieuvergunning nog adequaat is.

Lees verder >>>